Zakázky - návrh na doplnění

#292

Návrhy na vylepšení evidence zakázek

Automatické zakládání zakázek

Ideálně by bylo vhodné mít možnost založit zakázku z kteréhokoliv místa v systému a to minimálně tam, kde přirozeně vznikají
 • Evidence Osob – při přidání nové osoby
 • Evidence Dokladů pro zaúčtování nákladů a výnosů sledovaných na zakázkách
 • Evidence Smluv a Objednávek
 • Evidence Majetku a jeho pořízení jako investice

ideálním scénářem je **Průvodce založením zakázky z …*, tedy tlačítko v dokumentu nebo nad označeným záznamem v prohlížeči, který by přenesl ze zdrojové evidence Osobu, Středisko, Čísla dokladů, Projekt a vynutil si doplnění ostatních povinných údajů:

 • názvy
 • Datumy zahájení a ukončení
 • WorkFlow stavy

Vedle možnosti sledování na Projekty, přináší Zakázka možnost dělat nákladový kontroling za různé činnosti ve firmě a to především sledování nákladů a výnosů:

 • Zakázek naší hlavní činnosti ve vazbě na nákup, mzdy a fakturaci
 • Investiční zakázky
 • Sledované akce a výstavy
 • Sledované režie Provozní Skladové Výrobní Obchodní a také Správní

Povinnost sledovat zakázku

Nastavení povinností zadávat dimenze jako Osoba Zakázka Projekt Středisko Etapa ale také Majetek zahrnující sledování nákladů na opravy a provoz dlouhdoobého majetku systému SHIPARD zatím chybí a je to tedy na dobré vůli uživatele nebo jeho účtaře zda tyto dimenze doplní!

Logickými místy, kde je možno tuto povinnost nastavit by tak byly:

 • Účtový rozvrh u analytických účtů především nákladů a výnosů
 • Položky nákupu a prodeje a případně jejich skupiny
 • Nastavení pohybů v celém systému

Vyhodnocení zakázek

 • Vyhodnocení zakázky formou kalkulačního vzorce, který by umožnil ve vazbě na analytické účty sledovat náklady a výnosy např. na tyto agregáty:


TYP NÁZEV TYPOVÉ POLOŽKY
=============­====================
001 Přímý materiál a polotovary na zakázku
002 Energie
003 PHM
004 Prodané zboží
011 Údržba a opravy
012 Cestovné
018 Subdodávky
019 Ostatní přímé služby
021 Přímé mzdy a OON
048 Ostatní přímé náklady
097 Podíl na rozpuštěné – Provozní režii
098 Podíl na rozpuštěné – Správní režii
------------------------------------------------
099 NÁKLADY CELKEM
------------------------------------------------
101 Tržby za dodávky
102 Tržby za služby
104 Tržby za zboží a materiál
109 Ostatní výnosy
------------------------------------------------
199 VÝNOSY CELKEM
------------------------------------------------
200 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Komplexní doplnění zakázek

 • Plánování nákladů, výnosů, záloh a placení dle účtů a fle kalkulačního vzorce pro následné vyhodnocení
 • Účtování stavu rozpracovanosti = Nedokončené výroby
 • Rozpouštění režií na zakázky z režijních zakázek a středisek
 • Přehled zakázky
 • Více WorkFLow stavů zakázky Zahájeno Rozpracováno Vyfakturováno Ukočeno Uzavřeno Reklamace …