Podnikání zahraničních osob v ČR

#334

Zdroje doporučuji přečíst celý:

Majetková účast zahraničních osob v české právnické osobě

Zahraniční osoby mohou na území České republiky

 • založit českou právnickou osobu,
 • podílet se na založení české právnické osoby
 • nebo účastnit se jako společník (jediný společník) nebo člen v české právnické osobě již založené.

Tyto majetkové účasti zahraničních právnických osob český právní řád nepovažuje za podnikání zahraničních osob v pravém slova smyslu, neboť samotnou činnost – podnikání v těchto případech vykonávají samotné české osoby, které podnikají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Živnosti

 • Ještě před vznikem společnosti musí společnost získat podnikatelská oprávnění (za předpokladu, že je založena za účelem podnikání), a to buď živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění.
 • Získáním živnostenského oprávnění a podmínkami provozování živnosti jsme se zabývali již výše v tomto článku, provozování jiné podnikatelské činnosti je pak oprávnění vydané příslušným orgánem podle jiných právních předpisů.

Založení s.r.o.

Samotné založení společnosti neznamená její právní existenci. Jak již bylo řečeno výše, zahraniční osoba může na území České republiky založit právnickou osobu pouze dle českého práva. V období mezi svým založením a vznikem nemá obchodní společnost právní osobnost (není způsobilá mít soukromá práva a povinnosti).

V období mezi založením a vznikem obchodní společnost hovoříme o tzv. předběžné společnosti. V tomto období lze již jednat za společnost jejím jménem, ten kdo takto jedná, je však z takového jednání sám povinen i zavázán. Jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku.

 • Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou ve formě veřejné listiny (notářský zápis). Unipersonální (jednočlenná) společnost se zakládá zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny.

Notářský zápis

 • Notářský zápis vyhotoví každý notář na základě podkladů a skutečností, které mu sdělí a doloží zakladatel či jeho právní zástupce.
 • Za vyhotovení notářského zapisuje účtována cena dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., notářského tarifu (cena se odráží od výše tarifní hodnoty úkonu, což je v tomto případě základní kapitál zakládané společnosti, nejméně však 2000 Kč).
 • Za vydání stejnopisu notářského zápisu si notář podle tarifu bude účtovat 100 Kč bez DPH za každou stránku, zatímco za vydání opisu 30 Kč bez DPH za stránku.

Společnost s ručením omezeným – vklad

 • Pro společnost s ručením omezeným je stanovena minimální výše vkladu ve výši 1 Kč.
 • Vyšší vkladovou povinnost může stanovit společenská smlouva. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Pokud to určí společenská smlouva, může společník společnosti s ručením omezeným vlastnit více podílů, a to i různého druhu.