Zaměstnání osoby ze Slovenska v CZ

#333

Zdroj: „ČSSZ“: http://www.cssz.cz/…estnanci.htm

Přihlášení zaměstnance

Při přihlašování osob – zaměstnanců ze států EU platí pro českého zaměstnavatele následující postupy (používané ve VZP):

Kód „E“ použije zaměstnavatel namísto kódu „P“ pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu, občana EU. Do místa vyčleněného pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví (M, Z) a datum narození. Má-li zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel na povinnost jejich přihlášení ke zdravotnímu pojištění.

Prostřednictvím kódu „A“ se zaměstnavatel přihlašuje u VZP k platbě pojistného za své zaměstnance – občany EU. Kód „A“ se však používá při druhém a dalším nástupu do zaměstnání u zaměstnance ze země EU. Pouze pro první přihlášení takového zaměstnance se použije kód „E“, vygeneruje se číslo pojištěnce, při každém dalším přihlášení se pak používá kód „A“. Další oznámení již provádí zaměstnavatel pod přiděleným číslem pojištěnce.

Zaměstnávání osob podle „evropských“ nařízení

Občané ze států EU, zaměstnaní pouze v České republice, jsou zdravotně i nemocensky pojištěni v ČR bez ohledu na skutečnost, že mají bydliště v jiném státě EU.

Po dobu, kdy jsou tyto osoby z titulu výkonu zaměstnání (výdělečné činnosti) pojištěny v ČR, nemusí ani tyto osoby, ani jejich nezaopatření rodinní příslušníci přispívat do systému zdravotního pojištění země, ve které bydlí. Z hlediska poskytování zdravotní péče mají nárok na plnou zdravotní péči v ČR i v zemi bydliště jak výdělečně činné osoby, tak jejich nezaopatření rodinní příslušníci.

Jestliže tedy zaměstnaná osoba bydlí v jiném členském státě EU a pracuje v ČR, kde je i pojištěna, požádá svoji českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře E 106 ve dvojím vyhotovení. Tento formulář slouží k prokázání nároku na zdravotní péči v zemi bydliště. Tímto formulářem se potvrzuje i nárok nezaopatřených rodinných příslušníků, pokud bydlí s touto osobou v zemi jejího bydliště. Formulář E 106 doručí osoba zdravotní pojišťovně v místě bydliště, která jej na základě tohoto dokladu zaregistruje společně s nezaopatřenými rodinnými příslušníky jako české pojištěnce. Pro daný účel lze použít i přenositelný dokument S1.

Pokud si zaměstnanec sám nezvolil zdravotní pojišťovnu, plní zaměstnavatel oznamovací povinnost u místně příslušné úřadovny VZP. Je-li zaměstnanci zúčtován příjem v cizí měně, přepočítává se vyměřovací základ pro odvod pojistného na českou měnu podle kurzu platného k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.

Čestné prohlášení

Českému zaměstnavateli doporučuji, aby si nechal od osoby ze státu EU, kterou hodlá zaměstnávat, vystavit čestné prohlášení, ve kterém tato osoba potvrdí, že současně není zaměstnána v jiné zemi EU.