Účtování v cizích měnách - oceněňování a kurzovní lístky

#423
Rozbor Zákona

Zákoně o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – dále jen ZÁKON v tomto odstavci má ny mysli:

  • Účetnictví je primárně vedeno v domácí měně nyní v roce 2018 = česká koruna
  • Pokud jsou složky majetku a závazku vyjádřeny v cizí měně vede se účetní evidence souběžně i v této měně a tedy nestačí jen přepočítat na domácí měnu a dál již jen účtovat v domácí měně
Zákon o účetnictví – § 4 odst. (12)

(12) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.

V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír“) a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu;

tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.


Rozbor § 47 a § 60 – Vyhlášky 500/2002 Sb.

§ 47 v ostavci (2) písmeno c) jen konstatuje, že Kurzovní rozdíly nejsou součástí ocenění přo pořízení Dlouhodobého hmotného a nehmotného IM. Tyto se tedy účtují přímo při vzniku do nákladů a výnosů;

  • Na vrub nákladů se rozumí na MD účtů 563AE
  • Ve prospěch výnosů se rozumí DAL účtů 663AE

§ 60 doplňuje předchozí ustanovení zákona tak že přesně vymezuje Okamžik, kdy vznikají kurzovní rozdíly:

  • kterým je tzv. okamžiku uskutečnění účetního případu terminologií datumů v SHIPARDu tedy Účetní datum
  • Konec Rozvahového dne ke kterému se sestavuje závěrka tedy poslední den fiskálního roku nejčastěji tedy 31.12
Okamžik uskutečnění účetního případu

Samotný Okamžik uskutečnění účetního případu je vymezen v Zákoně v § 11 jako povinná náležitost účetního dokladu takto:

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
Rozvahový den

Rozvahový den v tomto kontextu také nutno vždy chápat c SHIPARDu jako Účetní datum, tedy datum, který v SHIPARDu rozhoduje o zaúčtování do účetníh období

Vyhláška 500/2002 Sb – § 60 Metoda kursových rozdílů

(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se účtují na vrub účtu finančních nákladů nebo ve prospěch účtu finančních výnosů.

Autor: Ing. Karel Jačko mail.: karel@jacko.cz