Zákon § 24 Způsoby oceňování ve vazbě na cizí měny

#425

Zákon v Části čtvrté § 24 – Způsoby oceňování se zabývá přímo nebo nepřímo účtování v cizí měně v těchto odstavcích

Podstatné odstavce

 • Odstavec (2) //majetek a závazky/ je účetní označení všech rozvahových účtů typu Aktiva = Majetek a Závazky = Cizí zdroje tedy Pasiva bez Kapitálových účtů
 • Odstavec (6) Jasně uvádí, že pro účetní účely ocenění se používá Kurz devizového trhu ČNB ne tedy jiné banky
 • Odstavec (7) je zajímavý upřesněním možnosti interní metodiky účetní jednotky Vlastní firma použití PEVNÉHO KURZU po dobu stanovenou v INTERNÍM PŘEDPISE
 • Odstavec (8) se týká finančních institucí a nebudu se jím v tomto rozboru zatím věnovat
 • Odstavec (9) pojednávající o exotických měnách je sice zajímavý, jedná se o tzv. křížové kurzy přes jinou významnou měnu nap.ř. EUR nebo USD, se nás asi týká ale to je na diskusi zda budeme automatizovat nebo umožníme ruční zadání do kurzovního lístku pro ojedinělé případy. I když některých firem se tato exotika může jevit jako zásadní problém. V tomto případě by se musel řešit onen křížový přepočet z referenční měny
Pevný kurz v § 7 podobně
 • Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období – zde se vždy jedná o Fiskální roční období dle nastavení Shipardu
 • Jako kurs devizového trhu , na jehož základě se pevný kurs stanoví, se použije kurs ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurs používán. Tedy pokud běžný rok tedy k datu 01.01
 • Při používání pevného kursu může účetní jednotka tento kurs změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; Tedy například s měsíční nebo kvartální periodou, smysl mi nedává změna denní ale asi není ani vyloučena týdenní nebo jiná periodická změna
 • POZOR: V případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurs změněn vždy.

Viz DEVALVACE a REVALVACE NA WIKIPEDII

Zde se má za to, že PEVNÝ KURZ není v ustanoveních interního předpisu možno držet po celou stanovenou dobu za každou cenu a zde je daný jasný signál, kdy musí změna nastat a začít použivat i v informačním systému

Vybrané odtavce § 24 Zákona

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

(2) Účetní jednotky oceňují majetek a závazky

 1. k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25,
 2. ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, způsoby podle § 27; rovněž toto ocenění je povinna zaznamenat v účetních knihách,

(dále jen „okamžik ocenění“). Ustanovení tohoto zákona o oceňování majetku a závazků se použije přiměřeně i pro oceňování jiných aktiv a pasiv.

(6) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění

 1. podle odstavce 2 písm. a), nebo
 2. podle odstavce 2 písm. b), a to pouze majetek a závazky uvedené v § 4 odst. 12.

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

(7) Pro účely ocenění podle odstavce 2 písm. a) může účetní jednotka použít pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurs, kterým se rozumí kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Jako kurs devizového trhu, na jehož základě se pevný kurs stanoví, použije účetní jednotka kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni období, pro které je pevný kurs používán. Při používání pevného kursu může účetní jednotka tento kurs změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurs změněn vždy.

(8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na účetní jednotky, které k výkonu činnosti potřebují podle zvláštních právních předpisů bankovní licenci, povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu, povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu, povolení k činnosti penzijní společnosti povolení působit jako družstevní záložna, povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Dále se ustanovení odstavce 7 nevztahuje na Českou národní banku, Českou kancelář pojistitelů a zdravotní pojišťovny.

(9) V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet

 1. kurs mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo EUR a kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro USD nebo EUR ke stejnému dni, nebo
 2. poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou; tento postup nepoužijí účetní jednotky, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 7.

Autor: Ing. Karel Jačko mail.: karel@jacko.cz